Otsi lõpetajat:

    Delija Thakur

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Materjali kui ressursi elu pikendamine. Liivalaia kohtumaja juhtum
  • Juhendaja: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann

Magistritöö eesmärgiks on uurida arhitekti rolli ringse ehitusmudeli kontekstis, käsitledes tühjana seisvat Liivalaia kohtumaja, mida lähiaastatel tõenäoliselt lammutatakse. Lisaks hoone ümbermõtestamisele keskendun töös tõhusa materjali kasutamise ja selekteeriva lammutuse põhimõtetele.

Tõstatan jätkusuutlikkuse definitsiooni küsimuse arhitektuuris olemasolevate hoonete ümbermõtestamise kontekstis. Lisaks energiakasutuse vähendamisele tuleb jätkusuutlikkust mõista laiemalt, hõlmates ehitusmaterjali jäätmete vähendamist ja ringlussevõtu põhimõtteid. Ehitusmaterjalide ringmajanduse strateegiad on teoreetiliselt olemas, kuid praktikas vajavad veel täiustamist. Seega on oluline arendada arhitektuuris ringmajanduse mudelit, mis toetab efektiivset ehitusmaterjalide kasutamist.

Toon välja poleemikat Nõukogude okupatsiooni ajal Eestis ehitatud modernistlike hoonete säilitamise või lammutamise üle, mis toob esile vajaduse näha arhitektuuripärandit pigem tohutu potentsiaalina ja materjaliressursina kui iganenud või halva kvaliteediga. Kohtumaja juhtum võiks potentsiaalselt toimida riikliku pilootprojektina materjalide eluea pikendamise ja nõukogude pärandi käsitlemise näidisprojekti loomiseks.

Hoone ja ümbruse analüüs annavad sisendi hoone uuele funktsioonile. Liivalaia tänava probleemid on seotud avalike ruumide ja kohalike kogukondlike tegevuste võimaluste puudumisega ning transiitliiklusega. Ringmajanduslik ümbermõtestamine hõlmab hoone põhjalikku analüüsi, olemasolevate materjalide kaardistamist ja nende taaskasutuspotentsiaali hindamist. Rõhutan tõhusat materjalikasutust ja selekteeriva lammutamise olulisust arhitektuurse täieliku jätkusuutlikkuse saavutamisel.

Ringmajanduse seisukohalt on lisaks hoone materiaalsele jätkusuutlikkusele oluline ka selle toimimine ühiskonna heaks. Kohtumaja uue funktsioonina pakun välja Materjali Kompetentsikeskuse, mis koondab ringmajanduse ja jätkusuutlikkusega tegelevaid valdkondi. Liivalaia kohtumajast saab kohtumiste maja, kus saavad kokku juhuslik mööduja, kohalik elanik ja ettevõtja. Selline sümbioos pakub tavapärasest alternatiivset funktsioonitihedust ühes hoones, mille ruumid pööravad tähelepanu ringmajandusele, tõstavad teadlikkust materjalidest ning soodustavad sügavamat tähelepanu kohalikule ja ümbritsevale keskkonnale, et võidelda globaalsete raiskamis- ja ületootmistrendidega.