Otsi lõpetajat:

    Linda Li Arro

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Linnaga sidusa tööstuskvartali arendamine: Laki kvartali potentsiaalid rohepöördes
  • Juhendaja: Laura Linsi ja Roland Reemaa
Avalik ruum
Tänavaruum
Segamaja
Ringmaja

Läbimõeldud ruumilahendustega linntööstuskvartalid mitmekesistavad linna ja aitavad sellel keskkonnasäästlikumalt toimida. Linna sobivad mõõduka suurusega tööjõumahukad ja tellimuspõhised ettevõtted. Linnatööstuskvartalid saavad olla segafunktsionaalsed omapärased linnaosad, kus linlane saab kasu tööstusega koos elamisest. Jagatavad varjualused pakuvad linlasele sportimisvõimalusi ja kogukonnasüdmuste kohti, vähendavad linnas liiklevate mootorsõidukite arvu ning säästavad õhukvaliteeti ja kütusekulu. Segamajad tagavad ööpäevaringselt aktiivse, turvalise linnaosa ja kvaliteetsemad ühisalad sealsetele elnaikele ja töötajatele ning vähendavad soojuskadu. Ringmajad soodustavad materjali ringlusele võttu tööstuslikul ja linlase skaalal ning pakuvad võimalusi asjade meisterdamiseks ja parandamiseks. Kõik tüpoloogiad võimaldavad ka töökohtade variatiivsust linnas. Metsik haljastus ning kohati eklektiline omapärane linnaruum pakub vaheldust ühetaolisele ning väljapeetud keskkonnale. Põhilised ruumiprobleemid, mis linnatööstuskvartalites esinevad, on läbimõeldud disainiga lahendatavad.

Ohutu liikumisruum- teede eraldus
Inimmõõtelisus- jalakäigu võrgustiku tihendamine
Mitmekesisus ja tegevuste tsoneerimine- ülemineku ala loomine
Visuaalne kord – kaetud hoovid
Rohevõrgustik

Ohutu liikumisruumi tekitamiseks on mitmeid lahendusi: taandada suurveokite liikumine kindlatele teedele ning linnasiseselt kasutada kaupade veoks kastirattaid, eraldada liiklejaid kiiruspõhiselt ja ehitada hoone sein tagasiastega tänavalt veoki sisse ja väljapääsudel.

Kiiruse alandamiseks saab rajada teekitsendusi, sõiduteede suunamuutusi ning skõrgendatud ülekäikudega sidusaid jalakäigu- ja rattateid.

Läbitavust saab parandada jalakäigu- ja jalgrattateede tänavavõrgustiku tihendamisega, võttes maha ebavajalikke vanu aedu ja luues erineva iseloomuga läbikäiguteid.

Tegevuste konflikte on võimalik ennetada intensiivsete tööstuslike tegevuste ning sügavalt elukondliku alade vahele mitmekesise piirkonna loomisega, kus asuvad läbimõeldud tööstusega jagatavad sturktuurid. Taolised vahealad sobivad hästi sportlikeks tegevusteks ning privaatust soovivate olendite turvaliseks pesaks, sest seal on ruumi ning tihedus pole suur.

Tööstuspiirkonda saab kavandada kõnekamaks ja avatumaks tegevusi kajastavate seinetega ning ronimis-, kunsti- ja rohesefassaadidega.
Häirivat visuaalset ja audio lärmi on võimalik vältida, kui tänavaäärse hoovi esemed on korrastatud või tänavaäärse hoonestusega, kus hooviala jääb kvartali sisse ja/või on kaetud.

Kuumasaarte ja liigvee tekkimist, mis tuleneb laialdastest katusepindadest ning asfalteeritud hoovialdadest, saab vältida maapealsete vihmapeenadre ja -väljakute, murkivikatendi ja rohekatustega, mis panustavad ka liigirikkusesse.

Leian, et tööstuslinnakute strateegia puudumine tekitab konfliktseid linnale vajalike tööstustegevuste ja inimeste vahel. Lahendamata probleemidega süveneb linnapildi killustumine ning igasuguse mahuka tegevuse lükkamine linna äärealadesse. Lahkhelid on välditavad läbimõeldud ruumiliste lahendustega. Linnatööstuskvartalite teadliku ruumilise arendamisega muutub linn mitmekesisemaks, turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks.