Otsi lõpetajat:

    Ljudmila Funika-Müür

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • Haridusruum. Ukraina ja eesti kooliõpilaste mänguline lõimumine koolis, kooliõuel ja linnaruumis
  • Juhendaja: Jüri Kermik, PhD; Gregor Taul, MA; Mariann Drell, MA

Minu kui ruumiuurija jaoks oli oluline analüüsida lõimumise ja keeleõppe defitsiiti põhjustavaid faktoreid ja lõimumist Eesti koolides ning ühiskonnas laiemalt. Pidasin oluliseks tegeleda laste integratsiooni küsimusega ruumiloome võtete kaudu, nii et fookuse keskmes on eri emakeeltega laste sotsialiseerumine.
Magistritöö pealkiri viitab koolilastele loodud mängulisele integratsiooni kontseptsioonile haridusruumis, mille keskmes on ukraina sõjapõgenike laste lõimumine naabruses olevate koolilastega. Selles on uuritud alates keeleteadlaste soovitustest kuni riiklikku lõimumiskava ja sihtgrupi aruanneteni. Lisaks teoreetilisele uurimusele ja antropoloogilisele uurimusele tuginesin läbiviidud vaatluspraktika käigus omandatud infole ja küsitluse tulemustele ning intervjuudele.
Disainkavandis pakun välja vastloodud ukraina kooliõuele ruumilise lahenduse mängulise ja jagatud ühisruumi loomiseks. Ideekavand näeb ette väikevormide rajamist ja püstitamist kolmele koolihoone alale. Loodud modulaarsed ja eri suurusega väikevormid võimaldavad mitmesugust käsitlemist ja ruumilist kasutust ning sisaldavad endas integreerituid keelekümblusmänge.