Otsi lõpetajat:

    Sigmund Abou Chrouch

  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Kognitiivsete kallete tuvastamine disainiuuringutes läbi kogemuslugude
  • Juhendaja: Tanel Kärp(MA), Alan Voodla(PhD Candidate)
  • Käesolev lõputöö on katse mõista ja mõjutada seda, kuidas disainerid adresseerivad potentsiaalseid kognitiivseid nihkeid (cognitive biases), mis ilmnevad kasutajate implitsiitsete teadmiste (implicit or tacit knowledge) uurimisel. Implitsiitsed teadmised on  teadmised, mida on raske sõnastada, kuid millel on oluline mõju inimeste käitumisele. Uurimisprotsessi käigus fokusseerisin oma töö konkreetsele  uurimismeetodile – kasutajatestimisele. Uurimistöö käigus õppisin tundma disainerite tööprotsesse ning väljakutseid, millega nad seda tüüpi testimist läbi viies silmitsi seisavad. Minu uurimused näitasid, et disainerid peavad kasutajatestimise protsessi jooksul vastu võtma palju keerulisi otsuseid, et maksimeerida testide tulemusi. Väljakutsed ja otsuste hulk, mida disainerid ja teadlased peavad tegema, võivad osutuda nende jaoks ülekoormavalt suureks, mis võib viia nad otsustusväsimuseni. Lihtsamalt öeldes ei ole disainerid sageli teadlikud nende testimisprotsessis ilmnevatest kognitiivsetest nihetest ja kõigi testimise käigus esineda võivate nihete jälgimine kutsuks esile täiendava kognitiivse koormuse. Uurimistöös tuvastatud probleemide lahendamise põhiprintsiibiks kujunes kognitiivsete nihete tuvastamise lihtsustamine. Töö käigus õppisin, kui oluline on nende seostamine indiviidiga, et nihkeid paremini tundma õppida. Minu töö pakub välja tööriistakomplekti, mis lihtsustab disainerite jaoks kognitiivsete nihete tuvastamist, teadvustamist ja õppimist kogemuslike narratiivide abil.  Komplekt on loodud nii füüsilises versioonis kaardipakina kui digitaalselt koostööplatvormi kaaspistikprogrammina (companion plug-in on a collaborative platform). Tööriistakomplekt on mõeldud kasutamiseks tiimis või individuaalse tegevusena: kasutajatele esitatakse 22st kognitiivsest nihkest koosnev kogumik, mis palub neil jagada oma lugusid ja üheskoos tuvastada seal esinevaid nihkeid. Lahenduse eesmärk on luua aeg ja ruum, et eksplitsiitselt õppida, tuvastada ja arutleda kognitiivsete nihete üle oma varasemate kogemuste põhjal ning siduda õpitu oma uurimisprotsessiga.
Card Set – View 1
Card Set – View 2
Digital Version
Full Set – Physical Version