Otsi lõpetajat:

    Siiri Pank

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Segamaterjalidest esemete konserveerimine Hiiumaa Muuseumide sepalõõtsa näitel
  • Juhendaja: Jolana Laidma

Paljud meie igapäevaelus kasutatavatest esemetest koosnevad kahest või enamast erinevast materjalist, samamoodi on suur osa museaale tehtud mitmest orgaanilisest või anorgaanilisest materjalist. Oma töös uurin kuidas konserveerida erinevatest materjalidest esemeid, mis omavahel kokku puutudes võivad üksteist kahjustada ja mõjutada vastastikku üksteise säilimist. Samuti käsitlen tööriistade konserveerimise temaatikat ja uurin kas sepalõõtsa konserveerimine erineb põhimõtteliselt näiteks skulptuuri või maali konserveerimisest.

20. sajandil on pärandiks peetavate esemete hulk märgatavalt suurenenud ning oluline on oskus hinnata iga objekti väärtust, erinevate materjalide väärtust igas esemes ning seda, mis teeb eseme väärtuslikuks ning kas eseme funktsiooni muutumine muudab ka eseme väärtust.

Töö praktilises osas konserveerisin Hiiumaa Muuseumide kogusse kuuluva suure sepalõõtsa – teostasin puhastamise, korrosiooni eemaldamise, nahkosade toestamise ning puidu konsolideerimise.