Otsi lõpetajat:

Department: Kunstiõpetaja (MA)

Marge Robam

Magistritöö eesmärgiks on uurida koosloomel põhinevat haridusdisaini Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna mikrokraadi kursuse „Disain hariduses ja haridusedisain” näitel. Sihtgrupiks üldhariduskooli õpetajad, kes omandades ja täiendades disainiteadmisi, rakendavad haridusdisaini koos õppijatega ülesandeid luues.

Liina Raidoja

2008. aastal on vastu võetud koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (paragrahv 5), kus on kindlalt sõnastatud suund õpetajakesksest õpikäsitusest lapsekeskse õpetamisviisi poole. Alates 2012. aastast olen tegelenud lasteaialaste tantsu tundide läbiviimisega. Seoses sellega nägin rühmade õpikeskkonda ja väljapanekuid laste kunstitöödest. Mind üllatas suur variatiivsus selles, mida ma nägin. See andiski mulle tõuke lasteaia õpetajate lähtekohti oma …

Alesja Stavitskaja

Gümnaasiumi riiklik õppekava (GRÕK 2011) rõhutab eelkõige õpetuse terviklikkust, kus õppetegevus ja tulemused kujunevad tervikuks lõimingu kaudu. Samas valitseb hariduses endiselt olukord, kus kunstiained teiste valdkondadega integreerimisel suuremat väärtust, kui intellektuaalse võimekuse ja testitulemuste parandamine, ei kanna.  Magistritöö teema oli valitud põhjusel, et muusika ja kunsti lõimitud õpetamine üldpädevuste toetamise eesmärgil vajab praktikas katsetamist. Probleemist …

Inga Ausmeel

Suurepärastest õpetajatest palju ei teata, sest nende loomisprotsess, töö õpilastega, jääb koolimaja seinte vahele. Nii nagu teistegi erialade puhul, on ka kunstihariduse kontekstis vaja teada oma valdkonna väljapaistvaid õpetajaid. Kutsestandardiga omistatud õpetaja kvalifikatsioon on vajalik tagamaks õpetaja kompetentsusnõudeid (SA Kutsekoda, s.a), kuid selle abil ei saa mõõta õpetaja vaimsust ega kordumatut individuaalsust.  Sellest lähtuvalt on …