Otsi lõpetajat:

Department: Sisearhitektuur (MA)

Kristiina Puusepp

Magistritöö käsitleb meditsiiniasutusi, kui tervendamise eesmärgiga loodud keskkonda. Kuidas projekteerida sellise funktsiooniga ruumi sisearhitektina? Kui hoone projekteerimisel lähtume esmajoones seaduses etteantud normatiividest ja meditsiinitehnoloogilistest vajadustest, siis milline saab olema kogemus tervenejale? Kas ja kui palju on uuritud inimese ruumilisi vajadusi tervenemise käigus? Kuidas leida tasakaalu masinliku tehiskeskkonna ja inimlike orgaaniliste vajaduste vahel?

Veera Gontšugova

Mõjutatuna uusimate tehnoloogiate kasutuselevõtust ja metamaailma futuristliku nägemuse ootusest, otsustavad loojad (füüsiliste) interjööride kujundamisel digitaalset ruumi jäljendada. Sellised disainiprojektid hägustavad piire digitaalse maailma ja selle maailma vahel, kus me elame. Lõputöö eesmärk on uurida nende kahe ristumiskoha peamisi punkte ja seda, kuidas digitaalne mõjutab ruumi füüsilises maailmas. Uurimistöö tulemusena luuakse variatsioon fügitaalses (füüsilise ja digitaalse …

Kelli Puusepp

Mitmed Eesti väiksemad ja kaugemad piirkonnad on elanikest tühjaks valgumas. Magistritöö käsitleb ääremaade kahanemise problemaatikat ja läheneb teemale kohaspetsiifiliselt, võttes vaatluse alla Võrumaa kaugeima piirkonna, Orava küla. Orava Kooli õpilaste arvu järjepidev allakäik on viinud aruteludeni koolimaja osaliselt sulgeda. Uurimistöö eesmärk oli leida koolihoonele üks võimalik uus kontseptuaalne ruumilahendus, mis aitaks hoida kodulähedast haridust esimeses …

Ljudmila Funika-Müür

Minu kui ruumiuurija jaoks oli oluline analüüsida lõimumise ja keeleõppe defitsiiti põhjustavaid faktoreid ja lõimumist Eesti koolides ning ühiskonnas laiemalt. Pidasin oluliseks tegeleda laste integratsiooni küsimusega ruumiloome võtete kaudu, nii et fookuse keskmes on eri emakeeltega laste sotsialiseerumine.Magistritöö pealkiri viitab koolilastele loodud mängulisele integratsiooni kontseptsioonile haridusruumis, mille keskmes on ukraina sõjapõgenike laste lõimumine naabruses olevate …

Loviise Talvaru

Magistritöös olen analüüsinud sünnituskeskkondi Eestis ning selgitanud välja, kuidas luua võimalikult sünnitajakeskset ja privaatset-hubast ruumi, millel oleks positiivne mõju sünnituskogemusele. Sünnitustube ja -osakondasid puudutavaid teemasid ning probleemistikku on Eestis vähe uuritud. Olemasolevad ruumid on halvas seisus ning uutes lahendustes on näha korduvaid ja ühetaolisi projekteerimispraktikaid, mis on vananenud ja tuginevad üldistele haiglapalatite printsiipidele. Sünnitus ei …